Jaarplantool.be gebruikt cookies om je ervaring te verbeteren. Meer info
OK

Algemene voorwaarden.
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de websites van TECHNOTHEEK: technotheek.be en Jaarplantool.be en op alle overeenkomsten aangaande educatieve diensten verleend door TECHNOTHEEK.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden regelen de overeenkomsten tussen TECHNOTHEEK, eenmanszaak gevestigd te Stationsstraat 35, 3320 Hoegaarden, ondernemingsnummer

BE 0739.510.083 en de klant.

1.2 De toepassing van deze algemene voorwaarden wordt door de klant aanvaard door een inschrijving, een aankoop, het boeken van een workshop/studiedag, het plaatsen van een bestelling of door het sluiten van enige andere overeenkomst met TECHNOTHEEK.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door TECHNOTHEEK gedane aanbiedingen, bestellingen, aankopen, offertes en aangegane overeenkomsten.

1.4 De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitgesloten, tenzij dit uitdrukkelijk én schriftelijk anders is overeengekomen.

1.5 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden gelden slechts indien deze afwijkingen uitdrukkelijk én schriftelijk zijn overeengekomen.

1.6 Indien in de algemene voorwaarden of een overeenkomst een bepaling nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen in de gehele algemene voorwaarden of overeenkomst niet aan.

Artikel 2: Prijzen

2.1 Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW. TECHNOTHEEK is als kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. BTW niet toepasselijk.

Artikel 3: Offertes

3.1 Iedere door TECHNOTHEEK voorgestelde offerte, zowel mondeling als schriftelijk, is voor de klant vrijblijvend, tenzij dit in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.2 De geldigheid van een offerte is 30 dagen, gerekend vanaf dagtekening van de offerte tenzij in de offerte anders is vermeld.

3.3 De TECHNOTHEEK is gebonden aan de inhoud van een offerte wanneer de klant binnen 30 dagen na dagtekening van de offerte schriftelijk zijn akkoord met de volledige offerte kenbaar maakt. Indien deze schriftelijke kennisgeving plaatsvindt na 30 dagen heeft TECHNOTHEEK het recht om af te wijken van de offerte.

3.4 De klant erkent door ondertekening en goedkeuring dat de offerte juist en volledig weergeeft wat de diensten zijn die TECHNOTHEEK voor klant zal uitvoeren.
De offerte wordt steeds in overleg opgesteld zodat de geleverd diensten in overeenstemming zijn met de verwachtingen van de klant.

3.5 TECHNOTHEEK behoudt het recht om eventuele typfouten in offertes en facturen met betrekking tot de prijsopgave te verbeteren.  Indien door omstandigheden (bijvoorbeeld: wijziging van BTW-Tarieven, leveringskosten, aankoopkosten, grondstoffen…) een prijswijziging noodzakelijk is, kan TECHNOTHEEK deze eenzijdig doorvoeren.

Artikel 4: Facturatie en betaling

4.1 Facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum op de door TECHNOTHEEK, in de factuur aangegeven wijze.

4.2. De klant is in verzuim na het verstrijken van de betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Vanaf het moment van verzuim is de klant wettelijke rente verschuldigd.

4.3 Indien klant in verzuim of in gebreke is met het nakomen van één of meerdere van zijn betalingsverplichtingen, komen alle kosten ter verkrijging van de betaling voor rekening van klant.

4.4  Alle protesten tegen facturen dienen binnen acht kalenderdagen na factuurdatum gemeld te worden aan TECHNOTHEEK.

Artikel 5: Gebruik van de webwinkel

5.1 De TECHNOTHEEK heeft een on-line winkel waarin de aangeboden diensten en producten zo nauwkeurig mogelijk zijn beschreven. De foto’s zijn niet bindend en TECHNOTHEEK heeft het recht de prijzen ten allen tijde wijzigen.

5.2 De producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van hun beschikbaarheid.

5.3 Door het valideren van de bestelling aanvaardt de klant de algemene voorwaarden.

5.4 Na ontvangst van de betaling stelt TECHNOTHEEK alles in het werk om de goederen te verzenden of zelf ter plaatse te leveren. Bij laattijdige levering kan geen schadevergoeding geëist worden door de klant.

5.5 Na ontvangst van de goederen zal de klant nakijken dat de bestelling volledig is en onbeschadigd. Indien dit toch het geval is zal de klant TECHNOTHEEK hiervan binnen de drie werkdagen op de hoogte brengen. Een klacht die na deze termijn wordt ingediend wordt niet in aanmerking genomen en ontslaat de verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de klant.

5.6 Het retourneren van producten en goederen dient steeds te gebeuren in de originele verpakking en op kosten van de klant.

5.7 Alle verkochte goederen blijven eigendom van TECHNOTHEEK zolang de volledige prijs niet is betaald.

Artikel 6: Overeenkomst en opzegging

6.1 Offertes worden door de klant goedgekeurd door bevestiging via mail of door de offerte ondertekend terug te zenden. Facturen worden steeds opgemaakt volgens de opgemaakte offerte.

6.2 Indien de TECHNOTHEEK (door ziekte, overmacht of andere redenen) de aangegane overeenkomst niet kan nakomen, zullen beide partijen een nieuwe -voor beide partijen geschikte – datum kiezen.

6.3 TECHNOTHEEK behoudt zich het recht voor om een nascholing of workshop te annuleren indien er te weinig inschrijvingen zijn of in geval van overmacht. De ingeschreven deelnemers worden steeds zo spoedig mogelijk verwittigd van de annulatie.

6.4 Tot vierentwintig uur voor de start van de betreffende workshop heeft de deelnemer de mogelijkheid om zich te laten vervangen door een collega. Hiertoe dient de naam en het e-mailadres van de betreffende collega aan TECHNOTHEEK te worden overgemaakt. Elke annulatie en/of vervanging dient door de deelnemer aan TECHNOTHEEK te worden gemeld per e-mail aan koen@technotheek.be.

6.5 De deelnemer kan zijn inschrijving voor een workshop of navorming tot 5 dagen voor de betreffende activiteit plaatsvindt, annuleren. Bij laattijdige annulatie (met uitzondering van ziekte of overmacht bij de deelnemer) zal het volledige bedrag aangerekend worden of zal het betaalde inschrijvingsgeld niet teruggestort worden.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1. TECHNOTHEEK is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, tenzij opzet en/of grove schuld van TECHNOTHEEK kan aangetoond worden. TECHNOTHEEK kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen of schade die direct of indirect verband houden met het gebruik van het materiaal, gereedschappen, verbruiksmateriaal of activiteiten tijdens workshops/navormingen/studiedagen.

7.2. In elk geval wordt het bedrag van een eventuele schadevergoeding beperkt tot het bedrag van de transactie met de klant.

7.3. De klant vrijwaart TECHNOTHEEK voor aanspraken van derden inzake schadegevallen als hierboven bedoeld.

Artikel 8: Overmacht

8.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

8.2 Indien workshops/studiedagen niet kunnen doorgaan omwille van overmacht zullen beide partijen in samenspraak een nieuwe datum zoeken of de overeenkomst annuleren.

8.3 Indien een overmachtssituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen.

Artikel 9: Bescherming van persoonsgegevens

Het verwerken van de persoonsgegevens waarover TECHNOTHEEK beschikt gebeurt conform alle geldende wettelijke bepalingen ter zake en wordt verder uitgebreid beschreven in de Privacy Policy, die door de klant geraadpleegd kan worden op de website.

Artikel 10: Recht op afbeelding, auteursrechten en eigendomsrechten

10.1 Tijdens de activiteiten worden er foto’s genomen, die door TECHNOTHEEK op de website technotheek.be en jaarplantool.be en/of Facebookpagina’s Techniek en STEM in de kleuterschool en Techniek en STEM in de lagere school kunnen geplaatst worden.

10.2 Personen die duidelijk herkenbaar op één van de hoger vermelde foto’s te zien zijn, kunnen een schriftelijk verzoek indienen om de foto(‘s) te verwijderen.

10.3 Personen die menen dat bepaalde documenten, foto’s of afbeeldingen ten onrechte gebruikt worden kunnen dit altijd melden via mail aan koen@technotheek.be zodat de betreffende documenten/foto’s/afbeeldingen verwijderd worden.

10.4 Foto’s en lesmateriaal dat gepost wordt op de Facebookpagina’s Techniek en STEM in de kleuterschool en Techniek en STEM in de lagere school kunnen door TECHNOTHEEK gebruikt worden in de Jaarplantool.

Artikel 11: Bevoegde rechter en toepasselijk recht

11.1 Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten tussen partijen is het Belgisch recht van toepassing.

11.2 De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de TECHNOTHEEK en klant is de bevoegde rechter in het arrondissement waar de TECHNOTHEEK is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van de TECHNOTHEEK.